VERÍME V NEUROPLASTICITU!
VERÍME, ŽE MNOHÉ ZDRAVOTNÉ ZNEVÝHODNENIA SÚ IBA DOČASNÉ!

Ak vytvoríme prostredie podpory a rehabilitačnej starostlivosti u detských a dospievajúcich klientov, je CNS schopné natrénovať na žiadanú akciu a vrátiť osobu s oslabením, či poškodením mozgu na najvyššiu možnú mieru nezávislosti.

Komplexný liečebný prístup kladie klienta a rodinu do centra tímu špecializovaných odborníkov inter a multidisciplinárnej starostlivosti, ktorí rozvíjajú individualizované programy s dôrazom na trénované zručnosti, opätovné získanie nezávislosti a čo najlepšie znovu začlenenie do vzdelávacieho, či sociálneho prostredia.

Manažéri klientskych prípadov, terapeuti, klinickí špecialisti, pedagógovia a poradcovia poskytujú služby na princípoch tímovosti.

Klient a jeho rodina je plnohodnotnou súčasťou tímu špecialistov.

child-3194977_1280

PREČO SKORÉ MERANIA?

Namerané hodnoty, u detí i dospelých slúžia ako vhodný smerovník k ranej podpore skrytých špecifík (napr. špecifické poruchy učenia a jazyka, poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti, motorické poruchy, kognitívnych a emočných oslabení a pod.). Ich skoré meranie môže včas odhaliť prítomnosť oslabenia, či poruchy a podporiť také stratégie, ktoré eliminujú nielen symptómy ale aj úplnú prítomnosť mnohým komplikácií. Podporujeme pri meraní určenie najpravdepodobnejšieho optimistického záveru. Naše vyšetrenia sú podporné aj pre ďalších špecialistov, ktorých navštevujete.

Inovatívna diagnostika detí i dospelých

Ako spoznať, či predškolák zvládne školu, keď ešte nevie písať a čítať? Používame systém I4Tracking® založeným na videookulografickej metóde.

Včas­ná sc­re­e­nin­go­vá diag­nos­ti­ka re­a­li­zo­va­ná u predš­kol­ských detí môže pris­pieť k včas­né­mu od­ha­le­niu vy­bra­ných ne­uro­vý­vi­no­vých po­rúch, ktoré ovplyv­ňu­jú vzde­lá­vací výkon die­ťa­ťa. V rámci Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa jedná o novú me­tódu, ktorá umož­ňu­je za­viesť spo­ľah­li­vú prí­stro­jo­vú diag­nos­ti­ku za­lo­že­nú na re­gis­trá­cii oč­ných mik­ro­po­hy­bov do ru­tin­nej práce neurologických, škol­ských a psy­cho­lo­gic­kých po­rad­ní a špe­ciál­no pe­da­go­gic­kých cen­tier.

Poskytujeme: diagnostiku očných pohybov, psychodiagnostiku, fyzioterapiu, case management inklúzie, reedukáciu / terapiu porúch učenia (dyskalkúlia, dyslexia, dyspraxia, dysortografia, dysgrafia a pod.), sensorickú integráciu, bilaterálnu integráciu, behaviorálnu intervenciu, logopedickú intervenciu, kariérne poradenstvo a prípravu na stredoškolské vzdelávanie, komunitné podporné služby, vzdelávanie / poradenstvo, neuropsychologické konzultácie, poradenstvo / psychologické služby, dlhodobú a následnú podporu.

ON-LINE OBJEDNÁVANIE NA VYŠETRENIE OČNÝCH POHYBOV

Portál www.ocnepohyby.sk umožňuje on-line objednávanie detí i dospelých k vyšetreniu očných pohybov a k nim príslušných, či žiadaných psychodiagnostických činností. Je určený všetkým školám a školským poradenským pracoviskám, klientom, pacientom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, u ktorých je vyšetrenie užitočné. Pre objednanie využite prosím dostupný formulár.