Veda pre prax a vysoké školy

VÝSKUMNÉ PRACOVISKÁ

Vybrali sme pre Vás výskumné pracoviská, zamerané najmä na riešenie širokého spektra súvislostí  v oblasti diagnostiky očných pohybov v neurovedách. Ich veda a výskum je pre nás inšpiráciou a zdrojom získavania nových poznatkov. Ak máte s nami niečo spoločné, staňte sa aj Vy sieťou výskumných partnerov a kontaktujte nás.

 

Pre výskumníkov, vývojárov a vysokoškolskú prax

Pomáhame univerzitám a výskumným tímom participovať v oblasti výskumu a vývoja prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied. Náš výskum je zameraný na tvorbu uceleného konceptu včasnej diagnostiky prediktorov vybraných neurovývinových porúch, predovšetkým v ranom veku (porúch učenia, predovšetkým dyslexie, dyspraxie, porúch autistického spektra, porúch reči, pozornosti, či nezrelosti CNS). Výskumný protokol v svojich širších súvislostiach a vedeckých podmienkach však zasahuje oveľa komplexnejšie merania so štandardizovanou psychometriou, terapiou a inklúziou zachytenej osoby.

Meriame očné pohyby, rastové odchýlky, faciálne črty k štandardizácii dysmorfií, motorickú spôsobilosť a zrelosť, vybrané exekutívne funkcie a uplatnenie dvoch inkluzívnych metód.

 

Pozývame Vás do bádania

Staňte sa súčasťou výskumu, alebo špecialistom výskumného tímu! Vítame študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Umožňujeme realizáciu výskumu v rámci bakalárskych, magisterských i doktorandských prác. Ponúkame tiež, po skončení štúdia, študentom možnosť realizovať absolventskú prax ku získaniu ďalších odborných zručností k výkonu svojej profesie.
Naše výskumné prostredie s kurikulárnou základňou pre budúcich pedagógov ponúka jedinečnú príležitosť na zlepšenie učenia sa a úspechu nielen u klientov, ale aj u budúcich učiteľov. U nás vzdelávací terapeut spolupracuje s dieťaťom a vzdelávacím tímom na vytvorení Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu. Každý žiak, či študent môže získať u nás podporu multidisciplinárneho tímu k svojej inklúzii, prostredníctvom koordinácie inkluzívnych služieb v školskej komunite podľa vlastného výberu.

Medicton Group

České Vysoké Učení Technické

Katedra pedagogiky a psychológie

Gdańsk University of Technology